VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Dịch vụ Colocation

Dịch Vụ Rack tiêu chuẩn

Dịch Vụ Rack theo điện thực tế

Dịch Vụ Rack dự phòng

Dịch Vụ Quản Trị, Vận Hành Trung Tâm Dữ Liệu

Dịch Vụ Kết Nối Internet

Dịch Vụ Cho Thuê Phòng Làm Việc Tại IDC

Dịch Vụ Cải Tạo Hạ Tầng Theo Yêu Cầu