VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Dịch vụ kết nối Internet (Trong nước, Quốc tế)

Dịch vụ Internet chia sẻ tại IDC

Dịch vụ Internet dùng riêng tại IDC

Dịch vụ kết nối mạng nội bộ tại IDC