VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Dịch vụ quản trị, vận hành Trung tâm dữ liệu

Dịch vụ Remote Hand/ Remote Eye

Dịch vụ giám sát mạng theo yêu cầu (Private NOC)

Dịch vụ giám sát ATTT theo yêu cầu (Private SOC)