VNPT IDC

Giải pháp tối ưu vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

Rack dự phòng
Dịch vụ cung cấp chỗ đặt tủ Rack và các thiết bị Công nghệ thông tin tại IDC đáp ứng các tiêu chuẩn về Trung tâm dữ liệu.
- Cung cấp lựa chọn giữ vị trí rack sử dụng trong tương lai cho khách hàng. (Tài nguyên cung cấp bao gồm RACK nhưng chưa lắp đặt thiết bị và điện – rack trống).
- Quy định giữ chỗ: Thời gian tối đa giữ chỗ (rack) cho khách hàng/đơn vị sử dụng tối đa 3 tháng. Sau thời hạn 3 tháng nếu khách hàng/đơn vị sử dụng không triển khai dịch vụ, thì IDC sẽ tính giá nguyên Rack (Rack hoạt động). Trong trường hợp khách hàng không đồng ý trả nguyên Rack, IDC sẽ thu hồi rack giữ chỗ và cấp cho các khách hàng/đơn vị sử dụng khác